Technické normy

Slitiny hliníku

Technické normy – hliník

485-1Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
485-2Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Èást 2: Mechanické vlastnosti
485-3Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru pro výrobky válcované za tepla
485-4Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky. Èást 4: Mezní úchylky tvaru a rozmìrù pro … výrobky tváøené za studena
486Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro prùtlaèné lisování - Specifikace
487Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro válcování - Specifikace
515Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tváøené. Oznaèování stavù
541Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávìry a víèka - Specifikace
546-1Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
546-2Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Èást 2: Mechanické vlastnosti
546-3Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù
546-4Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Èást 4: Zvláštní požadované vlastnosti
570Hliník a slitiny hliníku - Nepøímo lisované kaloty z tváøených produktù - Specifikace
573-1Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tváøených výrobkù - Èást 1: Èíselné oznaèování
573-2Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tváøených výrobkù. Èást 2: Oznaèování chemickými znaèkam
573-3Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tváøených výrobkù - Èást 3: Chemické složení a druhy výrobk
586-1Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
586-2Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Èást 2: Požadavky na mechanické a další vlastnosti
586-3Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru
601Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitkù urèených pro styk s potravinami
602Hliník a slitiny hliníku - Tváøené výrobky - Chemické složení polotovarù urèených k výrobì pøedmìtù pro styk s potravinami
603-1Hliník a slitiny hliníku - Tváøené pøíøezy pro kování - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
603-2Hliník a slitiny hliníku - Tváøené pøíøezy pro kování - Èást 2: Mechanické vlastnosti
603-3Hliník a slitiny hliníku - Tváøené pøíøezy pro kování - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru
604-1Hliník a slitiny hliníku - Lité pøíøezy pro kování - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
604-2Hliník a slitiny hliníku - Lité pøíøezy pro kování - Èást 2: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru
683-1Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výmìníky tepla (finstock) - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
683-2Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výmìníky tepla (finstock) - Èást 2: Mechanické vlastnosti
683-3Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výmìníky tepla (finstock) - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-1Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
754-2Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 2: Mechanické vlastnosti
754-3Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 3: Tyèe kruhové, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-4Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 4: Tyèe ètvercové, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-5Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 5: Tyèe ploché, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-6Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 6: Tyèe šestihranné, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-7Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
754-8Hliník a slitiny hliníku - Tyèe a trubky tažené za studena - Èást 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-1Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
755-2Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 2: Mechanické vlastnosti.
755-3Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 3: Tyèe kruhové, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-4Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 4: Tyèe ètvercové, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-5Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 5: Tyèe ploché, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-6Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 6: Tyèe šestihranné, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-7Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-8Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
755-9Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyèe, trubky a profily - Èást 9: Profily, mezní úchylky rozmìrù a tvaru
851Hliník a slitiny hliníku - Kotouèe a pøíøezy pro kotouèe pro výrobu kuchyòského nádobí - Specifikace
941Hliník a slitiny hliníku - Kotouèe a pøíøezy pro kotouèe pro všeobecné použití - Specifikace
1301-1Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
1301-2Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Èást 2: Mechanické vlastnosti
1301-3Hliník a slitiny hliníku - Tažené dráty - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù
1386Hliník a slitiny hliníku - Plechy s válcovanými vzory - Specifikace
1396Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechù a pásù pro všeobecné použití - Specifikace
1592-1Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenènì svaøované trubky - Èást 1: Technické dodací pøedpisy
1592-2Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenènì svaøované trubky - Èást 2: Mechanické vlastnosti
1592-3Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenènì svaøované trubky - Èást 3: Mezní úchylky rozmìrù a tvaru pro kruhové trubky
1592-4Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenènì svaøované trubky - Èást … a tvaru pro ètvercové, obdélníkové a tvarové trubky
1669Hliník a slitiny hliníku - Zkušební metody - Zkouška anizotropie plechù a pásù (kalíškovací)
1715-1Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Èást 1: Všeobecné požadavky a technické dodací pøedpisy
1715-2Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Èást 2: Zvláštní požadavky pro použití v elektrotechnice
1715-3Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Èást 3: Zvláštní požadavky pro mechanické použití (kromì svaøování)
1715-4Hliník a slitiny hliníku - Dráty pro tažení - Èást 4: Zvláštní požadavky pro použití ke svaøování
1780-1Hliník a slitiny hliníku - Oznaèování slitinových hliníkových ingotù pro pøetavení, pøedslitin a odlitkù - Èást 1: Èíselné oznaèování
1780-2Hliník a slitiny hliníku - Oznaèování slitinových hliníkových ingotù pro pøetavení, pøedslitin a odlitkù - Èást 2: Oznaèování chemickými …
1780-3Hliník a slitiny hliníku - Oznaèování slitinových hliníkových ingotù pro pøetavení, pøedslitin a odlitkù - Èást 3: Pravidla zápisu …

Více informací naleznete na stránkách:

Na této stránce jste našli nějakou chybu? Kontaktujte nás prosím.
Tyto údaje jsou pouze orientační a jako takové nenahrazují celou specifikaci. Zejména požadavky na mechanické vlastnosti se značně liší v závislosti na stavu, výrobku a rozměrech výrobku.
Veškeré informace jsou založeny na našich současných znalostech a jsou poskytovány v dobré víře. Informace obsažené v tomto technickém listu byly převzaty z různých uznaných zdrojů, včetně norem EN, uznávaných průmyslových referencí (tištěných a online) a údajů o výrobcích.
Materiály poskytnuté společností se mohou od těchto údajů značně lišit, ale budou splňovat všechny platné a platné normy.