Zásady ochrany osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informační oznámení dle GDRP

NPS PROAL s.r.o.
Opavská 845
721 00 Ostrava-Svinov
IČ: 25864190

jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky či poptávky budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění kupní smlouvy založené na základě objednávky či poptávky Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Správce zpracovává výlučně osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky či poptávky a jejich následného plnění.

2. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

3. Poskytnutí údajů třetím stranám

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

4. Opatření k ochraně osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirových programů, zálohováním, uzamykáním atp..
K osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze správcem pověřené a řádně proškolené osoby

5. Práva Subjekt údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, pokud je toto v rozporu s Nařízením. Má právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

6. Ostatní

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn výše uvedené změnit či upravit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Odesláním objednávky nebo poptávky tímto potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

V Ostravě 01.06.2018

Ing. Albín Budjač
jednatel NPS PROAL s.r.o.